Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget har sitt säte i Lund och hade 35 anställda per den 30 september 2016. Alligator är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idéstadium till och med kliniska fas IIa-studier och Bolagets projektportfölj består främst av produktkandidaterna ADC-1013, ATOR-1015 och ATOR-1016. I augusti 2015 utlicensierades ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett Janssen-läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, för vidareutveckling och kommersialisering. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”ATORX”. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD
Telefon: +46 46 286 42 80
E-post: pen [at] alligatorbioscience [dot] com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292
E-post: rpr [at] alligatorbioscience [dot] com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Alligator Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.